Tuesday, May 20, 2014

• TÀU CỘNG: xe bọc thép gần Côn Minh dài gần 10 km 20/05/2014

20/05/2014
**** 2014/05/16–17 昆明附近装甲车队近10公里长 ****


























***** 2014/05/18 海口军车集结 *****